Algemene voorwaarden – Full Body Shape

Definities

 1. Sportfront: V.O.F.Sportfront, gevestigd te Halsteren onder KvK nummer 76652173.
 2. Het lid: Degene met wie Sportfront een overeenkomst is aangegaan in de vorm van een lidmaatschap c.q. abonnement
 3. Partijen: Sportfront en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Sportfront.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Lidmaatschap & Betalingsvoorwaarden

 1. Inschrijven bij Sportfront kan door het invullen van het inschrijfformulier via de website. Na ondertekening van het formulier bent u lid bij Sportfront.
 2. Al onze abonnementen zijn voor een periode van 3 maanden en worden daarna automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 3. Het abonnementsgeld wordt maandelijks vooraf via automatische incasso betaald. De automatisch incasso vindt plaats rond de zesde van iedere maand.
 4. Indien het verschuldigde abonnementsgeld, bijvoorbeeld door onvoldoende saldo, storno of om welke reden dan ook niet betaald wordt, brengt Sportfront € 5,00 administratiekosten in rekening. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt het lid voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na een periode van vier weken nog steeds in gebreke is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het lid.

Beëindiging van het lidmaatschap

 1. Na de vaste periode van 3 maanden kunt maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
 2. U kan de lidmaatschapsovereenkomst alleen opzeggen door een e-mail te sturen aan info@sportfront.nl
 3. Wanneer een lid wegens medische redenen, langer dan 4 weken, niet aan de lessen kan deelnemen kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden na overleg van een doktersverklaring en/of goed overleg. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

Risico & aansprakelijkheid

 1. Sportfront is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Sportfront komt. Sportfront is niet aansprakelijk voor diefstal en schade aan/of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Sportfront.
 2. Sportfront zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van Sportfront is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De Consument is tegenover Sportfront aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Huisregels & Klachten

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sportfront en hiernaar te handelen.
 2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij Sportfront via de trainers of per e-mail naar info@sportfront.nl.

Privacy

 1. De gegevens die wij zijn verwerken zijn op basis van wettelijke verplichting of ter uitvoering van een overeenkomst. Gegevens omtrent uw gezondheid gebruikt Sportfront, op basis van de grondslag vitaal belang, voor het opstellen van een passend (sport)advies.
 2. Sportfront gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: ledenadministratie, facturatie, administratie, klachtenafhandeling en commerciële doeleinden, zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot producten en diensten.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Sportfront is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Sportfront zoveel mogelijk vooraf met het lid bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Toepasselijk recht en bevoegd rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sportfront is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van de eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft.